Warunki korzystania z usług hostingowych WEDOS

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Warunki korzystania z usług hostingowych WEDOS (w dalszej części „Warunki UH“) są częścią „Ogólnych warunków korzystania z usług firmy WEDOS Internet, a.s.“ (w dalszej części „OWK“).
 2. Warunki UH są nadrzędnymi nad OWK.
 3. Do usług hostingowych zalicza się webhosting, serverhosting oraz usługa WEDOS Dysk.
 4. Webhosting to wynajem przestrzeni na serwerach Operatora pozwalającej na obsługę stron WWW na domenie drugiego poziomu, z obsługą baz danych oraz poczty e-mail dla domeny.
 5. Serverhosting to wynajem serwerów wirtualnych i dedykowanych. Pod pojęciem „serwery wirtualne” rozumie się serwery działające w środowisku wirtualizowanym, tj. gdy serwer Klienta funkcjonuje na wydzielonej części serwera Operatora. Pod pojęciem „serwery dedykowane” rozumie się fizyczne serwery przydzielone Klientowi.
 6. Usługa WEDOS Dysk to wynajem przestrzeni dyskowej na serwerach Operatora przeznaczonej do przechowywania plików Klienta.
 7. Stosunek umowny trwa także po przeniesieniu przez Klienta jego aplikacji, stron WWW oraz pozostałych danych do innego dostawcy i zaprzestaniu korzystania z usług Operatora. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do złożenia rezygnacji z usługi, poprzez wypełnienie właściwego formularza dostępnego w Panelu Klienta lub przesłanie autoryzowanej dyspozycji za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 8. Dane dostępowe (loginy oraz hasła) są przesyłane na e-mail podany w danych Klienta (nabywcy) konkretnej usługi. W przypadku utraty hasła dostępu nie ma możliwości jego ponownego przesłania Klientowi. Operator ze względów bezpieczeństwa nie przechowuje haseł w swojej bazie danych. W tym przypadku konieczne jest ustawienie nowego hasła w odpowiedniej sekcji Panelu Klienta bądź przesłanie autoryzowanego wniosku za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Webhosting

 1. Webhosting obejmuje działanie stron WWW dla domen drugiego poziomu na serwerze Operatora. Klientowi zostaje wydzielona przestrzeń na serwerze WWW Operatora, gdzie może umieścić własne strony WWW. Serwer Operatora pracuje na systemie operacyjnym Linux, istnieje możliwość użycia technologii PHP.
 2. Webhosting obejmuje także obsługę poczty e-mail dla danej domeny. Klient dysponuje wydzieloną przestrzenią na serwerze e-mailowym, na którym może zakładać skrzynki e-mail, dostępne za pomocą protokołów POP i IMAP oraz wysyłać e-maile korzystając z protokołu SMTP. Liczba skrzynek e-mail jest nieograniczona, ale ograniczona jest całkowita powierzchnia, którą mogą zajmować skrzynki e-mail Klienta.
 3. W ramach webhostingu jest także możliwe wytworzenie jednej lub wielu baz danych. Ich typ oraz liczba są nieograniczone, ograniczona jest całkowita powierzchnia, którą mogą zajmować.
 4. Usługi webhostingowe są obsługiwane na serwerach współdzielonych, tj. na takich, gdzie skupione są usługi wielu Klientów, co może być przyczyną gorszej dostępności i szybkości usług, wynikającej z przeciążenia serwera przez innych Klientów. Operator, nie gwarantuje szybkości usług webhostingowych. W przypadku wyższych wymagań zalecane jest skorzystanie z wyższego wariantu usług hostingowych (serwera wirtualnego lub dedykowanego).
 5. Powierzchnia na strony WWW jest nieograniczona. Umieszczone tam dane nie mogą być jednak sprzeczne z rozdziałem „Wyłączenie z eksploatacji” OWK.
 6. W przestrzeni zajmowanej przez daną stronę WWW mogą zostać umieszczone tylko takie pliki, które są niezbędne do funkcjonowania strony oraz prezentacji danych. Webhosting nie służy do tworzenia kopii zapasowych czy przechowywania danych. Jest to przestrzeń przeznaczona do obsługi publicznie dostępnych prezentacji. Cała strona musi być umieszczona i obsługiwana z serwera Operatora. Nie można używać webhostingu jako przechowalni plików do pobrania. Pliki, których lokalizacja w przestrzeni strony nie jest według Operatora uzasadniona, mogą zostać przez Operatora usunięte.
 7. Szczegóły, specyfikacje techniczne i konkretne ograniczenia usług webhostingowych dostępne są na stronie Operatora.
 8. Kopie zapasowe danych umieszczonych na webhostingu są tworzone raz w tygodniu, ewentualnie w innej częstotliwości w zależności od konkretnego wariantu usługi, przy czym szczegóły są zawsze podane na stronie WEDOS w specyfikacji danej usługi. Kopie te są wykorzystywane do przywrócenia danych, w przypadku wystąpienia awarii serwera, obsługującego usługi. Jeśli Klient wnioskuje o przywrócenie danych z kopii zapasowej, w przypadku gdy utrata danych nie była spowodowana przez Operatora lub awarię jego technologii, przywrócenie danych zostanie wykonane za dodatkową opłatą, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 9. Obsługa Klienta oferowana w zakresie webhostingu jest dostępna tylko za pośrednictwem komunikacji mailowej lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Operatora, w godzinach określonych na stronie internetowej Operatora w zakładce „Kontakt”. Poza tymi godzinami Operator oferuje jedynie nadzór techniczny oraz rozwiązywanie problemów wynikających z awarii usług.
 10. W przypadku przekroczenia limitu zajętej powierzchni poczty e-mail, Klient nie ma możliwości odbierania kolejnych wiadomości e-mail (wiadomości są przez serwer odrzucane).
 11. W przypadku przekroczenia limitu zajętej powierzchni baz danych Klient zostanie wezwany przez Operatora do naprawy zaistniałej sytuacji. Klient jest zobowiązany do zmniejszenia rozmiaru zajmowanej powierzchni lub uzgodnienia z Operatorem warunków jej powiększenia. Jeśli Klient w dalszym ciągu będzie przekraczał dozwolony limit, Operator jest uprawniony do zawieszenia usługi.

Serverhosting

 1. Usługa serwera wirtualnego lub dedykowanego obejmuje tylko udostępnienie prawidłowo funkcjonującego serwera wirtualnego, lub fizycznego oraz połączenia go z siecią Internet. W ramach tej usługi Operator nie oferuje obsługi żadnego software’u ani innych usług. Instalacja i konfiguracja software’u leży po stronie Klienta, ewentualnie Operatora za dodatkową opłatą, określoną wg aktualnego cennika.
 2. Operator odpowiada za funkcjonalność wirtualnych i dedykowanych serwerów po stronie hardware’u. W przypadku wystąpienia awarii Operator jest zobowiązany dokonać wymiany uszkodzonej części lub całego urządzenia w ciągu 4 godzin od zlokalizowania problemu. Formą usługi dodatkowej, płatnej zgodnie z aktualnym cennikiem, możliwe jest skrócenie tego czasu. W przypadku, gdy Operator nie wykona naprawy hardware’u w uzgodnionym czasie, Klient jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z danej usługi przez 1 miesiąc.
 3. Pod pojęciem „lokalizacji problemu” rozumie się ustalenie dokładnej przyczyny problemu przez technika Operatora.
 4. Operator nie odpowiada za funkcjonalność oraz poprawność konfiguracji software’u na wirtualnym czy dedykowanym serwerze (z wyjątkiem software’u, który w sposób bezpośredni odpowiada za wirtualizację hardware’u na serwerach wirtualnych). Za funkcjonalność systemu operacyjnego oraz pozostałych elementów oprogramowania odpowiada Klient, ewentualnie Operator, za dodatkową opłatą, określoną wg aktualnego cennika.
 5. Operator nie monitoruje funkcjonalności wirtualnego czy dedykowanego serwera (z wyjątkiem samego środowiska wirtualizacji). Klient jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu funkcjonalności, statusu i dostępności serwera we własnym zakresie. Po stronie Klienta pozostaje także obowiązek wykrycia ewentualnej awarii hardware’u oraz zgłoszenie tego faktu Operatorowi.
 6. Operator raz w tygodniu tworzy kopie zapasowe danych umieszczonych na serwerach wirtualnych, ale jedynie na wypadek wystąpienia usterki technicznej lub awarii po stronie Operatora. Kopie te nie służą do przywrócenia danych na żądanie Klienta. Kopie zapasowe są tworzone wg konkretnego wariantu usługi, przy czym szczegóły są zawsze podane na stronie WEDOS w specyfikacji danej usługi. Klient jest zobowiązany we własnym zakresie i przy użyciu własnych środków tworzyć kopie zapasowe software’u oraz swoich danych. Operator nie tworzy kopii zapasowych serwerów dedykowanych.
 7. Do każdego serwera wirtualnego i dedykowanego, Klientowi zostaje przydzielony jeden stały, publiczny adres IP. Dodatkowy adres IP, który może być używany na serwerze, zostaje przydzielony za dodatkową opłatą, zgodną z aktualnym cennikiem.
 8. Klientowi zakazuje się korzystania z adresów IP innych niż przydzielone mu przez Operatora oraz zakłócania lub przeciążania komunikacji sieciowej bądź samej sieci Operatora. W przypadku korzystania z niedozwolonego adresu IP, Operator jest uprawniony do natychmiastowego odłączenia serwera od sieci.
 9. Serwery wirtualne funkcjonują na serwerach współdzielonych, tj. na takich, gdzie skupione są usługi wielu Klientów, co może być przyczyną gorszej dostępności i szybkości usług, wynikającej z przeciążenia serwera przez innych Klientów. Operator, w żaden sposób nie gwarantuje szybkości usług serverhostingowych. W przypadku wyższych wymagań zalecane jest skorzystanie z serwerów dedykowanych.
 10. Na przestrzeń dyskową serwera wirtualnego czy dedykowanego składa się także powierzchnia zajęta przez sam system operacyjny oraz dodatkowy software zainstalowany na serwerze.
 11. W ramach usługi serwera wirtualnego i dedykowanego Operator oferuje wynajem licencji wybranych produktów firmy Microsoft. Operator i firma Microsoft nie oferują natomiast wsparcia technicznego dla tych produktów. Ani software ani licencja na jego używanie nie są własnością Operatora ani Klienta. Usunięcie usługi jest równoważne z wygaśnięciem prawa do korzystania z licencji przez Klienta. Klient jest zobowiązany do przestrzegania warunków licencji danego produktu firmy Microsoft. Klientowi w szczególności zakazuje się dalszego wynajmowania tych produktów, ich wydzierżawiania, wypożyczania, pośredniego i bezpośredniego dostarczania, rozpowszechniania osobom trzecim, umożliwiania dostępu i/lub korzystania z funkcjonalności tych produktów software’owych osobom trzecim, kopiowania (z wyjątkiem niezbędnej kopii zapasowej). Klient jest zobowiązany do zniszczenia wszystkich kopii zapasowych po usunięciu usługi.
 12. Klient powinien skonfigurować ustawienia swojego serwera wirtualnego lub dedykowanego w taki sposób, aby w przypadku wystąpienia planowanego bądź nieplanowanego restartu, nastąpiło poprawne uruchomienie wszystkich niezbędnych aplikacji i usług umieszczonych na serwerze. Operator nie odpowiada za ewentualne problemy lub szkody spowodowane nieprawidłowym uruchomieniem aplikacji czy usług, lub błędną konfiguracją serwera Klienta.

Usługa WEDOS Dysk

 1. Usługa WEDOS Dysk obejmuje wynajęcie przestrzeni dyskowej na serwerach Operatora w celu przechowywania prywatnych plików Klienta. Przestrzeń dyskowa jest dostępna za pośrednictwem kilku protokołów do udostępniania i zarządzania plikami, szczegóły zostały opisane w aktualnej specyfikacji usługi zamieszczonej na stronie Operatora.
 2. Przestrzeń dyskowa jest przeznaczona wyłącznie do osobistego użytku Klienta. Nie może być wykorzystywana do publicznego przechowywania, udostępniania czy pobierania plików. Klientowi zakazuje się publicznego udostępniania danych dostępowych do dysku oraz linków do umieszczonych na nim plików.
 3. W ramach usługi WEDOS Dysk Operator nie oferuje żadnych technologii skryptowych czy programistycznych. Jest to jedynie statyczne umieszczenie plików na wynajętej przestrzeni.
 4. Przestrzeń dyskowa ma konkretnie określoną wielkość oraz maksymalną liczbę plików, którą można na niej umieścić. Parametry te są różne w zależności od wybranego wariantu usługi. Na tę powierzchnię oraz liczbę plików składa się wszystko, co Klient umieści na dysku, włącznie z dodatkowymi danymi i plikami, które są niezbędne do funkcjonowania usługi. Jeśli całkowita przestrzeń lub maksymalna liczba plików zostanie wyczerpana, Klient nie będzie miał możliwości nagrywania kolejnych plików.
 5. Przestrzeń dyskowa może zostać użyta jedynie do umieszczenia danych, które nie są sprzeczne z rozdziałem „Wyłączenie z eksploatacji” OWK.
 6. Usługa WEDOS Dysk jest oferowana na serwerach współdzielonych oraz macierzach dyskowych, tj. na takich, gdzie skupione są usługi wielu Klientów, co może być przyczyną gorszej dostępności i szybkości usług, wynikającej z przeciążenia serwera przez innych Klientów. Operator, w żaden sposób nie gwarantuje szybkości tej usługi.
 7. Operator nie tworzy kopii zapasowych danych umieszczonych na dysku, o ile nie zostało to uzgodnione inaczej. Klient jest zobowiązany do tworzenia kopii zapasowych swoich danych we własnym zakresie, przy użyciu własnych narzędzi.
 8. Dane umieszczone na dysku nie są przez Operatora szyfrowane. Jeśli Klient chce na dysku przechowywać poufne dane, zalecane jest zaszyfrowanie danych przed ich umieszczeniem na dysku.
 9. Operator udostępnia jedynie ogólne informacje oraz instrukcje o sposobie połączenia przestrzeni dyskowej z komputerem Klienta. Konfiguracja sekcji Klienta oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów z połączeniem, które nie były spowodowane przez Operatora, leży po stronie Klienta.
 10. Podstawowy wariant usługi WEDOS Dysk jest oferowany bezpłatnie do niektórych usług hostingowych. W przypadku zawieszenia lub usunięcia danej usługi hostingowej odpowiadająca jej darmowa usługa WEDOS Dysk również zostaje zawieszona lub usunięta (włącznie z całkowitym usunięciem danych z dysku, bez możliwości ich przywrócenia).

Wysyłanie wiadomości e-mail

 1. Klientowi zakazuje się wykorzystywania webhostingu oraz serwerów SMTP Operatora do rozsyłania wiadomości masowych (np. newsletterów), nawet jeśli są one subskrybowane (nie jest możliwe wysyłanie nawet zamówionych newsletterów itd.).
 2. Z webhostingu możliwe jest wysyłanie co najwyżej 500 maili dziennie. Po przekroczeniu tego limitu wysyłanie wiadomości jest blokowane a wiadomości odrzucane.
 3. Z webhostingu nie jest możliwe wysyłanie wiadomości bezpośrednio przez protokół SMTP (połączenie ze skryptem PHP na port 25), konieczne jest skorzystanie z funkcji mail() w PHP.
 4. Przez serwer SMTP Operatora możliwe jest wysyłanie co najwyżej 500 e-maili dziennie. Po przekroczeniu tego limitu wysyłanie wiadomości jest blokowane a wiadomości odrzucane.
 5. Po uzgodnieniu z Operatorem możliwe jest zwiększenie limitu liczby wysyłanych wiadomości z webhostingu oraz przez serwer SMTP. Ocena zasadności tego żądania leży po stronie Operatora.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane niemożnością wysłania wiadomości e-mail po przekroczeniu określonych limitów.
 7. Serwery wirtualne i dedykowane mogą zostać użyte do rozsyłania wiadomości masowych przy spełnieniu następujących warunków:
  – muszą to być wiadomości subskrybowane, tj. odbiorcy muszą być świadomi, że zamówili ich odbieranie
  – wiadomości muszą być przesyłane w liczbie nieuciążliwej
  – w wiadomości musi zostać określony sposób postępowania w przypadku, gdy odbiorca subskrybowanej wiadomości chce zrezygnować z jej otrzymywania, a nadawca musi takie żądanie zrealizować
 8. W przypadku serwerów wirtualnych i dedykowanych Klient jest zobowiązany na wniosek Operatora udostępnić informacje dotyczące masowego rozsyłania wiadomości, w tym przede wszystkim:
  – w jaki sposób pozyskiwane są adresy e-mail odbiorców oraz w jaki sposób pozyskiwana jest zgoda na rozsyłanie
  – jakie wiadomości są rozsyłane
  – jak często wysyłane są wiadomości
  – w jakiej liczbie są rozsyłane (łączna liczba, szybkość rozsyłania)
  – w jaki sposób odbiorcy mogą zrezygnować z otrzymywania wiadomości
  – ewentualnie dodatkowe informacje wymagane przez Operatora
 9. W przypadku masowego rozsyłania wiadomości, Klient jest zobowiązany do działania w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu obciążać docelowe serwery mailowe, np. poprzez wysyłanie nieznacznej liczby wiadomości w odstępach czasu. Zakazuje się rozsyłania dużej liczby wiadomości na raz.
 10. Jeśli Klient rozsyła wiadomości e-mail w sposób niezgodny z określonymi warunkami lub nie udostępni Operatorowi wymaganych informacji, Operator jest uprawniony do całkowitego zablokowania Klientowi możliwości wysyłania wiadomości.

Rozliczenia i płatności

 1. Opłaty za świadczenie usług hostingowych pobierane są w formie przedpłaty, według aktualnego cennika, dostępnego na stronie Operatora.
 2. Po złożeniu zamówienia, Operator wystawi Klientowi proformę za pierwszy okres rozliczeniowy. Operator uruchomi zamówioną usługę po opłaceniu niniejszej proformy przez Klienta.
 3. Operator wystawi Klientowi proformę za kolejny okres rozliczeniowy, co najmniej 10 dni przed upływem aktualnego okresu przedpłaconego.

Zmiana wariantu usługi

 1. Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Operatora, Klient może wnioskować o zmianę wariantu danej usługi, rozszerzenie przestrzeni na dane, uruchomienie bądź usunięcie innej usługi dodatkowej. Przy przesyłaniu niniejszego wniosku Klient musi wykazać się znajomością danych dostępowych do swojego Konta Użytkownika WEDOS. W treści przesłanego wniosku Klient określi dzień, w którym miałaby nastąpić zmiana.
 2. W przypadku chęci zmiany wariantu usługi na wyższy lub uruchomienia usługi dodatkowej Operator wystawi Klientowi fakturę na różnicę kwot, po opłaceniu której nastąpi rozszerzenie usługi do końca aktualnego okresu przedpłaconego. W kolejnej proformie zostanie uwzględniona opłata za usługę dodatkową za cały następny okres rozliczeniowy.
 3. W przypadku chęci zmiany wariantu usługi na niższy lub usunięcia usługi dodatkowej Operator nie zwraca Klientowi różnicy kwoty zapłaconej za aktualny okres przepłacony. Cena za usługę zostanie pomniejszona, dopiero na proformie wystawionej za kolejny okres rozliczeniowy.
 4. Przy zakończeniu świadczenia usługi, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu środków za niewykorzystaną część okresu przedpłaconego.

Gwarancja dostępności usługi, awarie i przestoje

 1. Operator gwarantuje dostępność i funkcjonalność usług hostingowych. Jeśli z powodu awarii, dana usługa w danym miesiącu kalendarzowym jest niedostępna dłużej niż 5 minut, Klientowi przysługuje rekompensata w postaci 1% zniżki za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę niedostępności, do maksymalnej wysokości równej miesięcznej (w przypadku miesięcznej częstotliwości płatności) lub rocznej (w przypadku rocznej częstotliwości płatności) opłacie za korzystanie z usługi. Zniżka ta zostanie uwzględniona w pierwszym miesiącu kolejnego okresu rozliczeniowego, który nie został jeszcze opłacony przez Klienta, ewentualnie poprzez przypisanie odpowiadającej liczby dni darmowego korzystania z usługi. Do okresu niedostępności, za który Klientowi przysługuje rekompensata zgodnie z drugim zdaniem niniejszego paragrafu, nie zalicza się czas niedostępności systemu podczas planowanych przerw w dostępności.

Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 1. Umowa o odpłatne świadczenie usług zostaje zawarta na czas określony, o ile strony Umowy nie ustaliły inaczej. Czas trwania Umowy zostaje określony na podstawie pisemnego porozumienia stron Umowy lub automatycznie przez wybranie danego okresu rozliczeniowego podczas składania zamówienia przez Klienta, przy czym w takim przypadku czas trwania Umowy w sposób automatyczny zostaje przyjęty jako okres równy jednemu cyklowi rozliczeniowemu. Odnowienie Umowy w jej aktualnym brzmieniu następuje zawsze z nowym okresem rozliczeniowym danej, istniejącej już usługi.
 2. Strony Umowy mogą zakończyć stosunek umowny za porozumieniem stron lub jednostronnym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i jest liczony od kolejnego dnia od doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie Umowy.
Czeska wersja językowa aktualnie obowiązujących Warunków korzystania z usług hostingowych WEDOS jest dostępna tutaj.

Ta strona używa plików cookies do świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy ruchu na stronie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Więcej informacji